வண்டி

Brontides

நாட்கள்

கோரிக்கைகள் பலவாக,

விதி

வெட்டி வேலைகள் சிலவாக

நான் மயிலாட

நீ குயில்பாட

பம்பரம்

மீனாக மின்னி,

பாம்பாக சுற்றி…

.

நேரம் காலம்

விண்ணுலகைத்தாண்டி,

மண்ணின்

இன்பங்களை அழித்து

பொன்னின் பொருளை அறிந்து

அழகில்

உண்மையை பிணைத்து…

View original post

Advertisements